Wonen

Breijer - Omgeivingen - Woon

WONEN IN DE 21-STE EEUW

Bewoners woningcorporaties stellen eisen

Woningcorporaties nemen bewonerswensen als uitgangspunt. Daarom is passende, veilige en comfortabele huisvesting, die in verbinding staat met zijn omgeving, belangrijk. Flexibiliteit, verduurzaming van vastgoed én beheersing van de woonkosten zijn voor de corporatie net zo belangrijk. Breijer snapt dat: we zijn expert op het gebied van wonen en werken al vele jaren voor woningcorporaties, en dus ook voor bewoners. Zodoende weten we heel goed wat er leeft in de woonsector. Dus ook dat bewoners anno nu hoge eisen stellen aan hun woning en woonomgeving. Ze hechten daarbij ook steeds meer aan flexibele en professionele diensten; van cameratoezicht en glasbewassing tot buurtactiviteiten en EHBO trainingen.

Kostenbeheersing voor woningcorporaties

Tegelijkertijd moet de woningcorporatie zuinig zijn. De Vpb-plicht, de verhuurderheffing, en de jarenlange kostenstijgingen die de corporatie niet kan compenseren met een huuraanpassing, maken dat de sector scherp aan de wind moet zeilen. Nieuwbouw wordt vaak uitgesteld, corporaties kiezen eerder voor renoveren of transformatie. Ook kunnen corporaties hun voordeel doen met uitgekiend technisch beheer, dynamisch onderhoud en energiemanagement. Allemaal diensten die Facilicom Solutions kan leveren.

Nieuwbouw of renovatie

Breijer heeft in de afgelopen 70 jaar een unieke expertise opgebouwd in het opwaarderen, renoveren, verbouwen en nieuw bouwen van gebouwen. We hebben bijna alle specialismen op het gebied van bouw, installatietechniek en afbouw in eigen huis, waardoor wij in staat zijn om complete projecten op efficiënte wijze te realiseren. Onze mensen zijn het gewend om te werken in bewoonde gebouwen en rekening te houden met de belangen van bewoners. We maken strakke planningen en komen die ook na. Wij zijn bovendien uiterst ervaren in het projectmatig, en contractmatig, onderhouden en beheren van panden, zowel op bouwkundig, elektrotechnisch als werktuigbouwkundig gebied.

Verschuivingen in de woningmarkt

Grote verschuivingen in de dynamische Nederlandse woningmarkt zien we bij het maatschappelijk vastgoed, met nieuwe financieringsvormen en nieuwe toetreders. De markt voor particuliere woonzorg en particuliere verpleging groeit snel. Ons moederbedrijf Facilicom is daarin zelf ook actief met Compartijn: comfort care voor senioren. Ook statushouders moeten een passende woonomgeving vinden en integreren in de wijk. Facilicom biedt met het WIL-concept (Wonen, Integreren en Leefbaarheid) invulling aan deze uitdaging. In een breder verband werkt Facilicom aan verbinding en welzijn in de wijk met Incluzio. Incluzio maakt van elke wijk een betere wijk door een persoonlijke en integrale visie op zorg, welzijn en dienstverlening.

Kerntaak woningcorporatie

Woningcorporaties richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten, en hebben dus interesse in ketensamenwerking. We spelen hierop in met diensten en concepten op het gebied van bewonersservices, technisch beheer, dynamisch onderhoud en energiemanagement. Daarnaast verzorgen we complete renovatietrajecten en hebben we een zusterbedrijf dat zorgt voor meer samenhang en verbinding in de wijk.